Pozone Receipt Printer PP610 USB & Network

POZONE  RECEIPT PRINTER PP610 WITH USB AND NETWORK PORT FOR COUNTER

POZONE  RECEIPT PRINTER PP610 WITH USB AND NETWORK PORT FOR COUNTER